Otayhteyttä

Kari Kärkkäinen
P. 040 551 0391
Kari@purkupiha.fi

Jussi Thomander
p. 050 372 3392
Jussi@purkupiha.fi

Katso yhteystietomme
Monipuolinen kalusto
Katso referenssejä

Demorock® - murske

Demorock® -murske on Purkupiha Oy:n tuottamaa maanrakennukseen tarkoitettua betonimursketta. Demorock®- murske valmistetaan rakennusten purusta saatavasta betonista. Lajitteleva purku ja oikea murskaustekniikka takaavat sen, että betonin sekaan ei pääse sinne kuulumattomia materiaaleja. Demorock®-mursketta on saatavilla Demorock® 0/90 -tuotteena. Demorock® 0/90 on CE-merkitty harmonisoidun tuotestandardin SFS–EN 13242 mukaisesti.

Demorock®- murske soveltuu rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan maanrakennukseen, joka varmistetaan betonimurskeen tuotannon laadunvalvonnan avulla. Laadunvalvonnan avuksi on laadittu yrityksen sisäinen laadunhallintakäsikirja, joka kattaa koko betonimurskeen tuotantoketjun.

Demorock® - murskeen hyödyntäminen rakennuskohteessasi on todella yksinkertaista. Hoidamme tarvittaessa lupa- ja ilmoitusasiat puolestanne ely-keskukseen. Tarjoamme tuotteen kuljetettuna kohteeseenne.

Purkupiha Oy tuottaa maanlaajuisesti vuodessa n. 120.000 tn hyödyntämiskelpoista Demorock® - betonimursketta purkukohteistaan. Demorock® - betonimurskeen tuottaminen, laadunvalvonta ja myynti ovat osana ISO9001:2008 ja ISO14001:2004 laatu- ja ympäristösertifioitua toimintajärjestelmäämme.

MARA-asetus tekee Demorock® - betonimurskeen hyötykäytöstä helppoa. Demorock® - mursketta voidaan hyödyntää asetuksen mukaan seuraavissa maarakentamiskohteissa:

  1. Yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät, tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet;
  2. Pysäköintialueet;
  3. Urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit;
  4. Ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.
Demorock ominaisuudet ja laatuvaatimukset
Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset
Demorock® - murskeiden perusominaisuuksia
Ominaisuus Demorock® 0/90
Raekoko (mm) 0/90
Hienoainespitoisuus f7
Routivuus routimaton
E-moduuli (MPa) 280
Tiilen max. osuus paino-% 10
Muiden materiaalien max. osuus paino-% 1
Kiintotiheys (Mg/m3) 2,3...2,6
Ympäristötekniset vaatimukset
Demorock®-murskeen haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien raja-arvot Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 (muutos 403/2009) liitteen 1 mukaisesti.
Haitallinen aine Raja-arvo, mg/kg
kuiva-ainetta
laadunvalvontatutkimukset
   
  Pitoisuus Liukoisuus
(L/S = 10 l/kg)
Peitetty rakenne
Liukoisuus
(L/S = 10 l/kg)
Päällystetty rakenne
PCB 1,0    
PAH 20    
Mineraaliöljyt 500    
DOC   500 500
Antimoni (Sb)   0,06 0,06
Arseeni (As) 50 0,5 0,5
Barium (Ba)   20 20
Kadmium (Cd) 10 0,02 0,02
Kromi (Cr) 400 0,5 0,5
Kupari (Cu) 400 2,0 2,0
Elohopea (Hg)   0,01 0,01
Lyijy (Pb) 300 0,5 0,5
Molybdeeni (Mo)   0,5 0,5
Nikkeli (Ni)   0,4 0,4
Vanadiini (V)   2,0 2,0
Sinkki (Zn) 700 4,0 4,0
Seleeni (Se)   0,1 0,1
Fluoridi (F-)   10 50
Sulfaatti (SO42-)   1000 6000
Kloridi (CL-)   10 10
Demorock rakeisuuskäyrät
Demorock® 0/90-murskeen rakeisuus verrattuna InfraRYL 2010 mukaisiin vaatimuksiin
Demorock® - Betonimurskeen rakeisuuskäyrä 0/90 murskeen ohjealueessa.