Ilmoittajansuojelu - Purkupiha
Purkupiha ottaa käyttöön ilmoittajansuojelulaissa säädetyn ilmoituskanavan
(nk. Whistleblowing-kanavan) sen henkilöstölle ja sidosryhmille.
Lakisääteinen ilmoituskanava väärinkäytöksille

Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu laki (1171/2022, jäljempänä ilmoittajansuojelulaki) astui voimaan 1.1.2023.
Ilmoittajansuojelulaki edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Ilmoituskanavan kautta voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.

Purkupiha on ottanut käyttöön ilmoittajansuojelulaissa säädetyn ilmoituskanavan. Luottamuksellisen ilmoituksen voi tehdä Purkupihan nykyiset ja entiset työntekijät sekä ulkoiset sidosryhmät.

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoittajan suojelu

Lain tarkoituksen ja lähtökohtana on ilmoittajan anonymiteetin suojelu, jolloin epäkohdista voi luotettavasti ja turvallisesti ilmoittaa joko anonyymisti tai omalla nimellä.
Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että

  • ilmoittajalla oli perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut rikkomisia koskevat tiedot pitivät paikkansa ilmoittamishetkellä
  • tiedot kuuluivat tämän direktiivin soveltamisalaan ja
  • ilmoittamisessa on käytetty direktiivin mukaista ilmoitusmenettelyä.
Ilmoitusmahdollisuuden piiriin kuuluvat asiat

Tätä lakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat ilmoittajansuojeludirektiivin liitteessä tarkoitetun Euroopan unionin lainsäädännön tai sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön rikkomisista seuraavilla lainsäädännön aloilla:

1) julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;
2) finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;

3) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
4) tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
5) liikenneturvallisuus;
6) ympäristönsuojelu;
7) säteily- ja ydinturvallisuus;
8) elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
9) Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;
10) kuluttajansuoja;
11) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoitusten käsittely

Purkupiha on valinnut ulkopuolisen palveluntarjoajan, joka käsittelee ilmoitukset tietosuojalain säädännön mukaisesti.
Tarkemmat tiedot palvelusta ja prosessista saat ilmoituskanavasta

Linkki ilmoituskanavaan

Purkupihan ilmoituskanava

 

Lisätietoja:
Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
Jätä tarjouspyyntö